2024. február 25., Mátyás

Eger ügye

#eger #önkormányzat #mirkóczki ádám #pápai ákos #közgyűlés

Íme a nyolc pont: ezek alapján próbálták kezdeményezni Mirkóczki tisztségének megszüntetését

Csarnó Ákos 2021.06.30. 17:08

Megszereztük az előterjesztés szövegét.

Szerdán az egri Közgyűlésen egy olyan módosító indítvány került az asztalra, ami Magyarországon igen szokatlan, alig látni példát arra, hogy korábban hasonló történt volna. Ugyanis

egy képviselő a módosító indítványában felvetette, hogy mivel a polgármester szerinte folyamatos törvénysértéseket követett el, kezdeményezni kell bírósági eljárást a felelősség megállapítása és a polgármesteri tisztség megszűntetése érdekében.

Megszereztük az előterjesztés szövegét, most közzétesszük, hogy olvasóink is megtudják a lényeget.

 

Az elsőre meglepő, a második gondolatra megmosolyogtató, azonban utána súlyos gondolatokat felvető módosító indítványban nyolc esetet sorol fel az előterjesztő Pápai Ákos képviselő. Alábbiakban összefoglalót olvashatnak az előterjesztésből.

 

1.) Ingyenes parkolás bevezetése 2020. március 18. után

 

A döntés költségvetési kihatásának elemzése is elmaradt, az önkormányzat jelentős bevételtől esett el a kormányrendelet hatályba lépéséig terjedő 18 napos intervallumban.

 

A polgármester az önkormányzat költségvetését illető bevételről mondott le, amely sérti azt az előírást, amely szerint:

A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

Tekintettel arra, hogy sem törvény, sem önkormányzati rendelet nem született a tárgyban, így a döntés ebben a tekintetben is jogszabálysértő. A nyilvántartás a www.eger.hu honlapon nem található meg, pedig abból lehetne megállapítani a bevételkiesés mértékét is.

 

A fentieken túl a döntés adott esetben felvetheti a Btk. 376. §-ban foglalt hűtlen kezelés tényállását is, mivel a polgármester vagyoni hátrányt okozott az önkormányzatnak a rá bízott önkormányzati vagyon kezelésével összefüggő kötelezettségek megszegésével.

 

2.) Árnyékszala út. 78. sz alatti ingatlan értékesítése

 

Az ingatlan eladási árát a polgármesteri határozat nettó 4 millió forint összegben határozta meg. Az előterjesztés mellékletét képező ingatlanvagyon-értékelés szerint az ingatlan forgalmi értéke nettó 5.984.000 forint volt, nyilvántartott könyv szerinti értéke pedig nettó 6.615.512 forint, Mirkóczki Ádám pedig a megállapított forgalmi értéktől és az általa aznap elfogadott, korrigált könyv szerinti értéktől 1.984.000 forinttal alacsonyabb vételáron döntött az ingatlan eladásáról – mindösszesen egy darab külső ajánlat beérkezése alapján, és anélkül, hogy meggyőződött volna az ingatlan valós piaci értékéről. Ez alapján az önkormányzatnak minimálisan 1.984.000 forint vagyoni hátrányt okozott.

 

A hatályos jogszabályok szerint nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett. Ráadásul a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A magatartás egyúttal felveti a Btk. 376. §-ba ütköző hűtlen kezelést is.

 

3.) Mirkóczki Zita leváltása

 

A polgármester  határozatában, és az ahhoz készült előterjesztésben azt nyilatkozta, hogy Mirkóczki Zita alpolgármester 2020. április 8-án 2020. április 30-i hatállyal lemondott alpolgármesteri tisztségéről (és erre figyelemmel jogviszonya megszűnt). Az önkormányzat munkarendje folyamatosságának biztosítása érdekében a megüresedett alpolgármesteri tisztséget 2020. május 1-jétől Farkas Attila töltötte be. A polgármester szerint azért, mert az előző határozatban adminisztratív okokból tévesen szerepelt, hogy Farkas Attila megválasztására Mirkóczki Zita alpolgármester lemondására tekintettel került sor, a tisztség megszűnési oka a megbízás visszavonása volt.

 

Mirkóczki Zita több alkalommal és több fórumon, többek között a kormányhivatal felé is megerősítette, hogy lemondó nyilatkozatot nem írt alá, alpolgármesteri tisztségéről semmilyen formában nem mondott le. Ennek megfelelően ténykérdés, hogy írásbeli nyilatkozat hiányában Mirkóczki Zita nem mondott le, ilyen címen alpolgármesteri tisztsége nem szűnt meg akkor.

 

4. ) Wigner iskolára használati jog alapítása a Hit Gyülekezete javára

 

A polgármester határozattal döntött az önkormányzat tulajdonát képező 2033, 2034 és 2254 helyrajzi számú ingatlanok (Wigner Iskola) tekintetében használati jog alapításáról a Hit Gyülekezete javára. A határozat a versenyeztetés mellőzésére nem tartalmazott indoklást, egyedül a határozat alapján megkötött szerződés hivatkozik a nemzeti vagyontörvényre, a szerződés alapján egyúttal megállapítható, hogy a Ptk. 5:159. § szerinti használati jog alapításáról döntött, nem az 5:146. § szerinti haszonélvezeti jog alapításáról. Ez alapján megállapítható, hogy a polgármesteri határozat a nemzeti vagyontörvény megsértésével lett elfogadva.

 

5.) Eger város nevének használata

Az Eger város nevének (valamint latin neve: Agria), rövidített, vagy toldalékos használatát bármely jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet domain nevében, egyéb internetes közösségi oldalon, vagy közösségi oldalon létrehozott csoportban való szerepeltetése esetén köteles az e Rendeletben foglat eljárásrend szerint bejelenteni.

Mivel a névhasználati önkorményzati rendelet módosított 2/A. § (3) bekezdése valamely internetes szolgáltatás megkezdését, folytatását is érintheti, az Ekertv. 3. § (1) bekezdésében, az előzetes engedélyezést tiltó szabályba ütközése állapítható meg.

 

A Mirkóczki Ádám által elfogadott rendelet törvényellenes volt, de a legfőbb probléma, hogy azt csak és kizárólag a vele szemben kritikus hangvételű cikkeket is megjelentető egerhirek.hu internetes hírportál ellen irányult, csak ezen portállal szemben indult az elfogadott rendelet alapján eljárás, vagyis ez alapján a polgármesteri rendeletalkotás visszaélésszerű és politikai haszonszerzésre is irányuló volt.

 

(Mielőtt szó érné a ház elejét, az egriugyek.hu név illetve az irányítása alá tartozó közösségi oldalak kapcsán az elsők voltunk, akik bejelentést tettek, noha súlyosan aggasztónak tartottuk akkor is a szabályozást.)

Fotó: Domán Dániel

6. Eljárás a Baranya Híradó Kft-vel (egerhirek.hu portállal) szemben

 

Szorosan kapcsolódik az előző ponthoz a következő ügy. A polgármester 2020. április 21-én indított eljárást az egerhirek.hu internetes portált, és az azonos nevű Facebook-oldalt üzemeltető Baranya Híradó Kft.-vel szemben, azzal az indoklással, hogy az önkormányzat nyilvántartásában nem lelhető fel, hogy milyen engedély alapján használja a Kft. ezen oldalakon az Eger nevet. A 2020. május 8-án meghozott határozattal a Kft. részére nem engedélyezte az Eger név használatát.

 

A polgármester a 2020. május 8-án meghozott határozatában már hivatkozott az önkormányzati rendelet ezen bekezdésére, pedig annak elfogadása is csak aznap történt meg, és hatályba sem lépett. Az előterjesztés szerint Mirkóczki Ádám így egyértelműen rosszhiszeműen járt el, megsértette a jóhiszeműség követelményét, továbbá a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, illetve azt a kikötést amely kimondja, hogy jogszabályi rendelkezést a hatályba lépését követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra kell alkalmazni.

 

7. Önkormányzati ingatlanok értékesítése

 

A polgármester a 69/2020. (V. 22.) polgármesteri határozatban döntött arról, hogy a határozat mellé csatolt pályázati kiírás szerint az egri belterületi 10540/20, 10540/21, 10540/24 helyrajzi számú ingatlanokat iparfejlesztési célra hasznosítja.

 

Az előterjesztés szerint a polgármester által elfogadott pályázati felhívás több ponton sem felelt meg a Vagyonrendelet és a Nemzeti vagyon tv. előírásainak. A kiírás – és maga az előterjesztés, illetve a határozat sem!! – tartalmazta az ingatlanok forgalmi értékét, nem derült ki, hogy készült-e ingatlanszakértői vélemény az ingatlanok értékére vonatkozóan, és a legalacsonyabb nettó és bruttó eladási árat, fizetési feltételeket sem tartalmazza a kiírás.

 

Ez a hiány megsérti továbbá az ajánlattevők egyenlő esélyét, illetve a megalapozott ajánlattétel lehetőségét. A pályázati felhívásban nincs továbbá egyértelműen meghatározva, hogy milyen módon és ki (milyen döntéshozó) választja ki a nyertes ajánlatot, pontosan milyen szempontrendszer, bírálati szempontok és azok súlyozása szerint.

 

8. Széchenyi u. 4. sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződése (K&H)

 

Eger közgyűlése elidegenítésre jelölte ki az önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Eger, Széchenyi István u. 4. szám alatti 4916/A/1 helyrajazi számú, 474 négyzetméter területű, "egyéb helyiség" megnevezésű, valamint a 4916/A/2 helyrajzi számú, 150 négyzetméteres területű, "üzlet" megnevezésű ingatlanokat.

 

Feltételezhetően a bérbeadói jogokat gyakorló EVAT Zrt. javaslatára a polgármester saját hatáskörű döntésében döntött a szerződés lejárat előtti megszüntetéséről, a bérlő által korábban megfizetett 1.355.000 forint óvadék vissza nem fizetése, és egyszeri szerződés megszüntetési díj, 5.420.880 forint + Áfa bérlő általi megfizetése mellett (amely 12 havi bérleti díjnak felelt meg).

 

A döntés alapján a bérleti szerződést 2020. december 31-i hatállyal megszüntették. A megállapodásban szerepelt, hogy az 5.420.880 forint + Áfa megfizetésére a Bérbeadónál jelentkező elmaradt haszon kompenzációjaként, kártérítésként kell megfizetnie.

 

A bérleti szerződés alapján – nem számítva a 12 havi bérleti díjnak megfelelő "kártérítést", aminek megfizetéséről döntött a polgármester –, a 2022-2028 évekre a bérlő összesen 37.946.160 forint bérleti díjat fizetett volna a bérbeadó részére. Összesen ennyi vagyoni előnyről mondott le a polgármester a döntéssel, amely az önkormányzatot és az EVAT Zrt.-t illette volna meg (az önkormányzat és az EVAT Zrt. közötti elszámolási rendnek megfelelően). A döntés egyúttal az önkormányzat és az EVAT Zrt. követeléséről való lemondást is jelentett.

A módosítás több helyen is hangsúlyozza, hogy nem a döntés célszerűségi szempontjainak vitatásáról van szó, hanem arról, hogy az alapvető jogszabályi előírásokat sem tartotta be Mirkóczki Ádám.

Az indítvány úgy folytatja, hogy a fentebb részletezett 8 törvénysértő magatartás feltételezhetően nem nyújt teljes képet a polgármester törvénysértő tevékenységéről, de a megismertek alapján nem lehet eltekinteni azok értékeléséről, a képviselőknek kötelezettsége a demokratikus hatalomgyakorlás eszközeivel élve a felelősségre vonást kezdeményezni és ennek keretében kérni a bíróságtól Mirkóczki Ádám jogi felelősségének megállapítását és jogviszonyának megszűntetését.

 

A módosítóról szóló szavazás előtti felszólalásokból jól kirajzolódik egy politikai táncrend. Mirkóczki és a vele tartók egyértelműen és világosan rátolták a felelősséget a kormányhivatalra és így a választási babérokra törő Pajtók Gáborra. Más kérdés, hogy a kormányhivatalban a határozatok alakiságát vizsgálják elsősorban, jogi tartalmat, bűncselekményekre utaló nyomozást nem tudnak folytatni, de a városvezetés ügyesen passzolta át Pajtóknak a labdát.

A szavazás titkosan zajlott, és 8 igen, 6 nem és 2 tartózkodás mellett nem engedte át a módosítót, vagyis jelen pillanatban nem fog bíróság elé kerülni az indítvány, azonban a szellem kiszabadult a palackból.

Egyrészt minden közgyűlési frakció és városvezető tudja, hogy mi áll a feltételezett törvénysértések mögött. Információink szerint többen is azt állítják, hogy jól összeszedett és pedáns a módosító indítvány, komolyabban is meg fogják vizsgálni azok hátterét. Ráadásul az előterjesztőn is ott lesz a nyomás, hogy ha ilyen szintű és mennyiségű szabálysértéseket talál, akkor ha nem is indul a közgyűlés nevében kereset a bíróságon, de ő maga személyesen tesz-e feljelentést. Vagy más fogja megtenni?

Fotó: Domán Dániel

Ami viszont furcsa, hogy egyetlen képviselő sem hangoztatta – akár megállják a helyüket a felvetések, akár nem –, hogy egyértelműen és világosan elhatárolódna a polgármesteri döntésektől. Aki tartózkodott vagy nemmel szavazott az az indítvány szerint a képviselősége tudatában arról dönt, hogy jóváhagyja a polgármester törvénysértő tevékenységét és mentesíti a felelősségre vonás alól.

Csatlakozzon Eger legnagyobb online közösségéhez, legyen tagja tematikus Facebook-csoportjainknak is! Találkozzunk az Egri ügyek csoportban is, már csak egy kattintás!
Van egy jó sztorija, témajavaslata, de félti a névtelenségét?
Küldje el biztonságos csatornánkon, így garantáltan inkognitóban marad!
Köszönjük, ha hozzászól a cikkhez, de kérjük, ezt kulturált formában tegye!

További hírek

Friss cikkeink a rovatból

Címoldalról ajánljuk

Még egy kis olvasnivaló